ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Huszka Judit, mint a RAYA-CONSULTING, s.r.o. (Krizna 24, 811 07 Bratislava Szlovákia) szerződött partnere, mint Adatkezelő, (továbbiakban  Adatkezelő) a www.aranybefektetések.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) a Raya-Consulting s.r.o  által forgalmazott termékek és szolgáltatások népszerűsítésének és megrendelések szerzésének céljából honlapot üzemeltet. A Honlapon keresztül kapcsolatot felvevő ügyfelek (Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő vállalja, hogy az információt illetve a kapcsolat felvételt kérő ügyfelek  személyes adatainak védelmében a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el.  Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.aranybefektetesek.com  internetes oldal adatkezelését szabályozza

Az Adatkezelő adatai:

Név:Huszka Judit

Vállalkozói nyilvántartási szám:

Adószám: 8366083500

Székhely: 1015 Budapest Széna tér 7.

Telefonszám: +36 70 429 7639

E-mail: info@aranybefektetesek.com

Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az adat kezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pont: Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintettek köre: A www.aranybefektetesek.com honlapon lévő információk és szolgáltatások felhasználói (továbbiakban: Felhasználók).

A Felhasználó az információ kérésével, illetve a kapcsolatba lépési szándékával hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre a következő:

A Felhasználó neve. A kapcsolatfelvételhez szükséges.

A Felhasználó telefonszáma. Kapcsolattartással, információ szolgáltatással illetve időpont egyeztetéssel a kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése céljából.

A Felhasználó email címe.  Kapcsolattartás.

Az adatkezelés célja:

A Honlapon (www.aranybefektetesek.com) elérhető szolgáltatások nyújtásának megfelelő biztosítása. Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Felhasználó tájékoztatásának érdekében használja fel.

Az adatkezelés helye megegyezik az adatkezelő címével.

Az adatkezelés időtartama: az információ kérés során kötelezően megadott adatok kezelése az információ kéréssel kezdődik és annak törléséig tart.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni, azokat azonban bizalmasan kezeli, nem teszi közzé, harmadik fél részére nem adja ki.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A jelen Adatkezelés Tájékoztató alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzeti jogszabályokkal, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről ,

2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan mó-dosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a mó-dosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

A Honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlap látogató figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja az Adatkezelő. A Honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

Helyesbítéshez való jog: A Felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: A Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Visszavonás joga: A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga: A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Adatvédelmi incidens esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410 8 8 +36 (1) 888-2890

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Utolsó módosítás: 2018.10.03.